ასთმისა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ) მართვა

ძირითადი ინსტრუმენტები ამბულატორიული მართვის გაუმჯობესებისთვის:

ძირითადი ინსტრუმენტები ჰოსპიტალური მართვის გაუმჯობესებისთვის:

პროექტის მიერ შემუშავებული ფორმები სამედიცინო ბარათების სტანდარტიზებისთვის:

დამხმარე მასალები:

ვალიდური კითხვარები:

ტრეინიგის მასალები:

პაციენტის საინფორმაციო მასალა: